Құжаттар / Документы

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде 2021жылға арналған нормативтік-құқықтық актілер жобаларын әзірлеу жоспарын орындау үшін «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрық жобасы (бұдан әрі – бұйрық жобасы) әзірленді.
Жоғарыда аталған бұйрық жобасы ескірген нормаларды жою және еңбек қатынастарын және іссапар шығыстарын өтеу сұрақтарын регламенттейтін қолданыстағы заңнамалық нормативтік құқықтық актілермен сәйкестікке келтіру мақсатында әзірленді.

Во исполнение Плана подготовки проектов нормативных правовых актов в Министерстве обороны Республики Казахстан на 2021 год подготовлен проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министра обороны Республики Казахстан» (далее – проект приказа).
Вышеназванный проект приказа разработан в целях устранения  устаревших норм и приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы трудовых отношений и возмещения командировочных расходов.

ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаменті «Зерттеулердің, консалтингтік қызметтердің және тиісті сала (сфера) бойынша мемлекеттік тапсырманың құнын айқындау жөніндегі қағидаларды бекіту туралы»

Проект приказа Министра обороны РК «Об утверждении Правил по определению стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания по соответствующей отрасли (сфере)»

Баспасөз – релизі
«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері тұрғын үй комиссияларының қызметі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 2 тамыздағы № 405 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»

Проект приказа «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 августа 2017 года № 405 «Об утверждении Правил деятельности жилищных комиссий Вооруженных Сил Республики Казахстан»

«Қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, соның ішінде концессия шарты бойынша жер учаскесін уақытша өтеусіз пайдалануға беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі бұйрығының жобасына

Проект приказа Министра обороны Республики Казахстан «Об утверждении Правил предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов»

«Жекеше әріптес пен концессионердің шығындарын өтеу үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, соның ішінде концессия шарты бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығару
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрі бұйрығының жобасына

Проект приказа Министра обороны Республики Казахстан «Об утверждении Правил отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для возмещения затрат частному партнеру и концессионеру»

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдері мен
мекемелерінің азаматтық қызметшілері (біліктілігі бар жұмысшыларды қоспағанда) лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 746 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 746 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих) воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Бұйрықтың жобасы «Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қазыналық кәсіпорындарының басшыларына сыйлықақы беру, лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу және материалдық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2018 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 616 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Проект приказа Об утверждении Правил премирования, установления стимулирующих надбавок к должностному окладу и оказания материальной помощи руководителям казенных предприятий Министерства обороны Республики Казахстан

Ғимараттарды, асханалардың, монша-кір жуу комбинаттарының үй-жайларын және олардағы әскери мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беру қағидаларын бекіту туралы

Проект приказа об утверждении Правил безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых, банно-прачечных комбинатов и находящегося в них военного имущества в имущественный наем (аренду)

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің аудандық пайдалану бөлімдерін техникамен және техникалық құралдармен жабдықтау нормаларын және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жол-пайдалану учаскелерін техникалық құралдармен, машиналармен, қондырғылармен және мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы
15 наурыздағы № 115 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

О внесении изменений и дополнений
в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 15 марта 2016 года № 115 «Об утверждении норм снабжения техникой и техническими средствами районных эксплуатационных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан и норм снабжения техническими средствами, машинами, установками и имуществом дорожно-эксплуатационных участков Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін жабдықпен және мүкәммалдық мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы

Проект Приказа об утверждении норм снабжения оборудованием и инвентарным имуществом

«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қаржы жүмыскерлерінің еңбек нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 3 маусымдағы № 273 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қорғаныс министрі бұйрығының жобасы

Проект приказа Министра обороны Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 3 июня 2016 года № 273 «Об утверждении норм труда финансовых работников Вооруженных Сил Республики Казахстан»

"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілеріне ақшалай ризықты, жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 2 маусымдағы № 255 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрық жобасы"

Проект приказа Министра обороны
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра обороны
Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 255 «Об утверждении Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан»

Әскери ұшқыштар парашюттік даярлықтан өтуде

Проект Приказа
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері әскери бөлімдерін, мекемелерін және әскери оқу орындарын пәтерге орналаст

Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей, учреждений и военных учебных заведений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Определен порядок орнитологического обеспечения полетов госавиации

Мемлекеттік авиацияның ұшуларын орнитологиялық қамтамасыз ету реті анықталды

Дополнена инструкция по организации эксплуатации военного имущества

Әскери мүлікті пайдалануды ұйымдастыру бойынша нұсқаулық толықтырылды

 

Вооружение и военную технику будут принимать по обновленным правилам

Қару-жарақ пен әскери техниканы жаңартылған ережелер бойынша қабылдайтын болады

Беттер: 1 2 3 Келесі